Arkiv för november, 2013

Ord i koppar

25 november, 2013

Tidens tand har satt sina spår i formuleringarna på skylten på Kungshuset på Landbrogatan i Karlskrona. Men texten är också exempel på ett tämligen stelt och lite avigt kanslispråk.

Sådant lever – dessvärre – kvar än i våra dagar.

Den vackert kopparärriga skylten håller följande text:

 

Denna byggnad uppfördes omkring 1787 av kommerserådet Jonas Krook i Karlskrona. Fastigheten inköptes 1801 av Kronan att användas av Konungen ”under dess höga vistande i Karlskrona.” Kungshuset har dessemellan varit, och är alltjämt, boställe för befälhavande amiralen.

Huset ombyggdes efter ritningar, uppgjorda 1804 av Carl Fredrik Blom. Andra större ombyggnader ha skett 1885 och 1950. Fasaden återfick 1700-talets karaktär vid renoveringen 1960-61.

 

De många passivformerna – ”uppfördes”, ”användas”, ”inköptes” och ”ombyggdes” – skapar distans till läsaren och gör texten lite opersonlig och oengagerande.

Ska man vara nogräknad så borde punkten efter ”Karlskrona” i den andra meningen vara på utsidan av citattecknet.

Att huset är/varit bostad åt ”befälhavande amiralen” framgår av den tredje meningen. Men inte riktigt när. Ordet ”dessemellan” bidrar till oklarheten. Är det mellan kungens ”höga vistande i Karlskrona”, eller mellan 1787 och 1801, eller i stort sett alltid? Tillägget ”är alltjämt” hjälper läsaren föga.

Formuleringarna ”ombyggdes efter ritningar” och ”ombyggnader ha skett” i den nästföljande meningen känns betydligt ålderdomligare är än det 1960-tal då skylten bör ha kommit på plats.

Avslutningsvis är frågan om fasaden verkligen återfått 1700-talets karaktär eller om den återfått en 1700-talskaraktär?

En textförädlad version, som säkert kommer att upplevas som lika förstelnad och ålderstigen om femtio år, skulle kunna se ut ungefär så här:

 

Omkring år 1787 lät kommerserådet i Karlskrona, Jonas Krook, uppföra denna byggnad.  Kronan köpte fastigheten 1801 som boställe åt Konungen ”under dess höga vistande i Karlskrona”. Därutöver har Kungshuset varit, och är alltjämt, boställe för befälhavande amiralen.

År 1804 blev huset ombyggt efter ritningar av Carl Fredrik Blom. Större ombyggnader har även gjorts 1885 och 1950. Vid renoveringen 1960-61 återfick fasaden sin 1700-talskaraktär.

 

Typ.

 

 

Inga kommentarer »

Jag ser text – du ser resultat

14 november, 2013

Vad skiljer en bra text från en mindre bra text? Något kort, entydigt och heltäckande svar är svårt, för att inte säga omöjligt, att ge.

Exemplets makt är emellertid stor.

För att försöka illustrera och förklara vad som karakteriserar ändamålsenliga och lättlästa texter kommer jag under en tid framöver att publicera en rad omarbetade och bearbetade exempel hämtade från marknadsmaterial som företag i Karlskrona har producerat. Grundmaterialet kommer från hemsidor, broschyrer, kataloger, annonser och liknande. Det är alltid genuint – men anonymiserat.

Företagare som känner igen sina alster och gillar min textförädling kan bara ta för sig: den omskrivna versionen är fri att använda.

Exemplet nedan är hämtat från hemsidan till ett konsultföretag som bland annat arbetar med verksamhetsutveckling.

Före textförädling:

”Verksamhetshandbok

Tycker ni att er verksamhet saknar den röda tråden mellan..

struktur – i form av t.ex. strategier/metoder, arbetsmetoder, processer och uppföljningsmetoder och

kultur – i form av t.ex. medarbetares delaktighet, brist på ansvarstagande, makt/mandat, konflikthantering, hur beslut tas m.m?

 Då kan vi berätta mer om ett framgångsrikt koncept som strävar efter att ta fram den information som verkligen driver verksamheten framåt istället för att lägga energi på att uppfylla gamla ISO-direktiv som bara är en extra belastning i det dagliga arbetet.
Vi ”välter” det organisatoriska synsättet på ända och hjälper er att göra organisationen mer process-inriktad. Att göra detta med samtliga medarbetares delaktighet och energi leder till fantastiska resultat.

Med kunden i Focus!”

 

En genomläsning ger upphov till bland annat följande reflexioner:

  • Rubriken får ingen förklaring i texten.
  • Den andra meningen innehåller ordet ”metoder” inte mindre än tre gånger.
  • Enligt den tredje meningen är ”brist på ansvarstagande” vanligen en del av ett företags kultur.
  • Fjärde meningen hävdar att ”information … driver verksamheten framåt” för att sedan plötsligt börja tala om ISO-direktiv utan att förklara vad de har att göra i sammanhanget.
  • Därpå välts saker ”på ända” – ”över ända” är det gängse uttrycket.
  • Sista meningen har helt opåkallat versalt ”F” och engelsk stavning av ordet fokus.
  • Ingenstans får läsaren reda på varför det ska finnas en röd tråd mellan struktur och kultur.

En (första) omarbetad version av samma text skulle kunna se ut ungefär så här:

Efter textförädling:

”Verksamhetshandbok

Tycker ni att er verksamhet saknar en röd tråd mellan:

struktur – i form av t.ex. strategier, arbetsmetoder, processer och uppföljningar och

kultur – i form av t.ex. medarbetares delaktighet, ansvarstagande, makt/mandat, konflikthantering, beslutsfattande m.m.?

Då kan vi berätta mer om ett framgångsrikt koncept för att väva ihop struktur och kultur i företag. Det handlar om att ta fram information om vad det är som verkligen driver verksamheten framåt och vad det är som blockerar, bromsar och belastar det dagliga arbetet. Med denna praktiska verksamhetshandbok ”välter” vi det organisatoriska synsättet över ända och hjälper er att göra organisationen mer processinriktad. Genom att säkerställa samtliga medarbetares delaktighet och genom att tillvarata deras energi är det lätt att nå fantastiska resultat.

Med kunden i fokus!”

 

Om det blivit en bättre eller sämre text får läsaren avgöra.

Men hur du kommunicerar och uttrycker dig påverkar hur dina kunder – befintliga och potentiella – uppfattar dig och ditt företag. Vill du framstå som proffsig, strukturerad, noggrann och trovärdig? Eller riskera att uppfattas som slarvig, okunnig, oengagerad och amatörmässig?

Inga kommentarer »