Låt läsaren ta del

3 februari, 2014

Karlskronaföretaget Partem sysslar bland annat med destinations- och företagsutveckling. Härförleden fick Textförädling uppdraget att utveckla företagets texter. Givet den goda kvaliteten i originalmaterialet var det i alla avseenden ett angenämt uppdrag. Några ingrepp var emellertid på sin plats.

Lika vanligt som att texter är för ordrika och långrandiga är att de faktiskt säger för lite. Läsaren förutsätts helt enkelt känna till vissa fakta eller befinna sig i samma logiska universum som skribenten för att kunna ta till sig texten. I många fall är det mycket begärt.  Följande passus – tagen från en text som beskriver Partems tjänster kring konferens- och mötesarrangemang – kan illustrera problemet:

”Vad är syftet med ert gemensamma möte? Detta är den första fråga vi ställer till er och ber er att tänka igenom. Efter detta kan vi sedan skapa ett upplägg som får ett mervärde för er sammankomst. Vi har verkat i slott och koja, stad eller vildmark på land i berg eller till havs oavsett är dessa väl valda miljöer bara verktyg för er att möjliggöra bästa tänkbara inramning till det ni faktiskt lägger tid och resurser på att mötas för att förverkliga.”

Den som inte uttryckligen funderar på att be om hjälp med att ordna en konferens eller liknande kan bli en aning ställd av den inledande frågan. Visserligen får den delvis sin förklaring därefter. Men bara delvis. I vilket sammanhang frågan kan tänkas dyka upp förblir dunkelt. Sist men inte minst: skälet till varför den ställs framkommer inte alls. Den därpå följande uppräkningen av tänkbara mötesmiljöer är ett elegant sätt att peka på bredden och omfånget i företagets erbjudande, låt vara att ”och” är en bättre preposition än ”eller” vid detta tillfälle. Slutligen återkommer problemet med ett underförstått budskap. Varför spännande konferensmiljöer kan reduceras till ”bara verktyg” förblir outtalat.

Den omskrivna versionen blev följaktligen aningen längre:

”När vi får en förfrågan om att ordna en konferens eller mötesarrangemang ställer vi omedelbart en fråga: Vad är syftet med ert möte? Avsikten är att få er att tänka efter och sätta ett tydligt mål. Därefter kan vi skapa ett upplägg som ger er sammankomst ett mervärde. Vi har verkat i slott och koja, stad och vildmark, på land, i berg och till havs – men en aldrig så spännande plats tjänar ingenting till om mötet saknar mål och mening. Inte desto mindre är en omsorgsfullt utvald miljö ett fantastiskt verktyg för att skapa bästa tänkbara inramning för det ni faktiskt lägger tid och resurser på att försöka förverkliga.”

Om inte läsaren är med – vem är texten då ämnad för?

Lämna ett svar